WIFI

Home or House WIFI Mesh 组网

2024-01-28. Category & Tags: WIFI, Mesh

随时更新: 知乎, 视频介绍:有木聊科技 - B 站。 三个典型情况 # 提示:图中子路由工作在 AP 模式。更多具体情况请参考原文。 经典(主路由在弱电箱) # 已装修房屋单线复用 VLAN # 未装修推荐 #