Abbreviations

瑞典语常用缩略语

2012-08-27. Category & Tags: Svenska Svenska, Abbreviations

from 林林小筑: http://www.linlinhouse.com/795.html tex (t. ex.) [til:eks’em:pel]=till exempel 比如说 v.g.v=var god vänd 请翻页 bl a (bl. a.)=bland annat 除此以外 d.v.s=det will säga 也就是说 m.m=med mera o.s.v=och så vidare 依此类推 p.g.a=på grund av 由于 m.fl=med flera t.o.m=till och med fr.o.m=från och med s.k= så kallad OBS=observera 注意! MVH=Med vänliga hälsningar 写信时放最后的问候语,相当于“致以友好的问候” ca(c:a)=cirka 大概 e.Kr=efter Kristus 公元 f.Kr.=före Kristus 公元前 fm.(f.m.)=förmiddag 上午 em.(e.m.)=eftermiddag 下午 ngn=någon 某个 ngt=något 某个 O.s.a=om svar anhålles 常放在邀请函里头,表示邀请方希望得到被邀请方是否参加的答复 ...